logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Informacje ogólne

Geotermia Koło jest spółką prawa handlowego, której 100% udziałów należy do Gminy Miejskiej Koło. Przedmiotem działalności spółki jest działalność koncesjonowana i niekoncesjonowana. Zakład posiada koncesję na wytwarzanie ciepła a także koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Działalność Zakładu skupia się przede wszystkim na:

  • Produkcji, przesyle i sprzedaży ciepła (działalność koncesjonowana),
  • Eksploatacji, konserwacji i remontach urządzeń ciepłowniczych będących w zarządzie Spółki,
  • Programowaniu i koordynacji ciepłownictwa na terenie miasta Koła,
  • Prowadzeniu usług remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w zakresie ciepłownictwa,
  • Prowadzeniu inwestycji i modernizacji urządzeń ciepłowniczych.

Na podstawie art. 116 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 poz. 478) Geotermia Koło Sp. z o. o. w Kole informuje, o udziale procentowym wyprodukowanej energii cieplnej z różnych typów instalacji w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w roku 2023:

  • udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii - 19,32 %
  • udział ciepła z instalacji termicznego przekształcenia odpadów - 0 % 
  • udział ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych - 0 %

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej Wp,c = 1,277

Średnia sezonowa sprawność wytwarzania ciepła
ηH = 0,86