logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

 1. Na terenie Geotermia Koło Sp. z o.o. zainstalowany jest monitoring wizyjny, który wykorzystywany jest dla zapewnienia bezpieczeństwo osób przebywających na terenie firmy, bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zapobieganiu awarii.
 2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się  na podstawie art. 6 ust.1 lit. e  RODO. Monitoring obejmuje: ciągi komunikacyjne - szczególnie drogi przeciwpożarowe i ewakuacyjne, bramy wjazdowe, wejścia do budynków, oraz teren firmy i miejsca w budynkach  zagrożone pożarem i awarią. Monitoring obejmuje  także teren przyległy do ogrodzenia zewnętrznego firmy.
 3. Administrator danych osobowych (ADO) – Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przesmyk 1, 62-600 Koło,
  kontakt e-mail: sekretariat@geotermiakolo.pl
  tel. 63 2617010,
  fax 63 2617011
 4. Inspektor ochrony danych (IOD) w Geotermia Koło Sp. z o. o.
  Kontakt e-mail: iod@geotermiakolo.pl
  tel: 63 2617018
 5. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane maksymalnie do 3 miesięcy od ich rejestracji i będą automatycznie usuwane. Dostęp do danych z monitoringu będą miały tylko osoby i instytucje do tego upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw lub organizacji międzynarodowych.
 7. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 
Administrator Danych Osobowych