logo BIP-u
Biuletyn Informacji Publicznej
Geotermia Koło Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZUJACE W GEOTERMIA KOŁO SP. Z O.O.

 

1. Zasada zgodności z prawem, rzetelność i przejrzystość przetwarzania Państwa danych osobowych- zgodnie z którą Geotermia Koło Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe  w sposób zgodny z prawem /legalny/, na podstawie i granicach powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Zasada ograniczenia, celem przetwarzania Państwa danych osobowych- zgodnie z którą Geotermia Koło Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe tylko w ściśle określonych celach, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów  prawa, a także z Umowy na świadczenie usługi oraz w przypadku procesów rekrutacji,  na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

3. Zasada minimalizacji pobieranych od Państwa danych osobowych- zgodnie z którą Geotermia Koło Sp. z o.o. pobiera od Państwa tylko tyle danych  ile jest niezbędne, aby świadczyć Państwu swoje usługi.

4. Zasada prawidłowości pobieranych od Państwa danych osobowych- zgodnie z którą Geotermia Koło Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane w sposób prawidłowy i w razie potrzeby je uaktualnia, dokonuje ich sprostowania lub niezwłocznie je usuwa.

5. Zasada ograniczenia przechowywania Państwa danych osobowych- zgodnie z którą Geotermia Koło Sp. z o.o. przechowuje Państwa dane w formie umożliwiającej identyfikację Państwa dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te zostały pierwotnie od Państwa pozyskane.

6. Zasada integralności i poufności przetwarzania Państwa danych osobowych- zgodnie z którą Geotermia Koło Sp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym  lub niezgodnym z prawem ich przetwarzaniem oraz przypadkowa utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

7. Zasada rozliczalności przetwarzania Państwa danych osobowych- zgodnie z którą Geotermia Koło Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za przestrzeganie wszystkich ww. zasad ochrony Państwa danych osobowych i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie w swojej codziennej pracy.

8. Zasada pseudonimizacji  Państwa danych osobowych- zgodnie z którą Geotermia Koło Sp. z o.o. uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko ewentualnego naruszenia Państwa danych osobowych, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa danych osobowych.

9. Zasada niezwłocznego reagowania na incydenty fizyczne i techniczne związane z Państwa danymi osobowymi- zgodnie z którą Geotermia Koło Sp. z o.o. natychmiast reaguje na wszelkie sygnały o niebezpieczeństwie dla Państwa danych osobowych, podejmuje niezwłoczne działania w celu usunięcia niebezpieczeństwa oraz zgłasza incydenty uprawnionemu organowi.

10. Zasada przetwarzania Państwa danych tylko przez osoby upoważnione-Administrator Danych Osobowych Geotermia Koło Sp. z o.o. wydaje upoważnienia swoim  pracownikom stosownie do potrzeby przetwarzania danych na zajmowanym stanowisku.
Administrator Danych Osobowych